Cài đặt plugin wp2speed - Hướng dẫn lấy code PHP,JS,CSS tối ưu pagespeed insight

  • Hướng dẫn cài đặt plugin tối ưu pagespeed wp2speed, sử dụng tool để lấy code php, js, css và cập nhật vào các files custom.php, custom.js, style.css

    Category : Pagespeed

    #pagespeed

arrow_drop_up