Sửa Lỗi gộp files js trong tối ưu pagespeed WordPress

  • Nguyên tắc gộp file js cần tuân theo đúng thứ tự, một số plugin tối ưu khi gộp file javascript có thể gây lỗi do thứ tự phụ thuộc script không đúng, vd: elementor, elementor-pro..
    Plugin tối ưu wp2speed sẽ khắc phục lỗi này một cách dễ dàng.

    Category : Pagespeed

    #pagespeed

arrow_drop_up